پرستاري در حيطه مراقبتهاي بهداشتي

پرستاري در حيطه مراقبتهاي بهداشتي » همواره در طول تاريخ زندگي انسان ، بيماري براي او هميشه مسئله اي بزرگ بشمار مي آمده كه مي بايستي با آن مبارزه كند ، لذا پيشگيري از بيماريها خود را بصورت يك نياز واقعي جلوه گر ساخته است و بايد همواره مد نظر داشته باشيم كه بهداشت حافظ سلامتي و طبابت و درمان ترميم كننده آن است . براي تحليل بهداشت عمومي معيارهايي چون آمار مرگ و مير – اميد به زندگي – اقتصاد – نحوه ارائه خدمات - بهداشتي و درماني – كه در قالب چه سيستمي و تحت چه ضوابطي و در چه كيفيتي مي بايستي ارائه شود وجود دارد . http://www.irib.ir/health/

http://mehrnurse.persianblog.ir/ پرستاري حرفه اي در سايه مهر/

/ 0 نظر / 14 بازدید