منشور حقوق بيمار:

۱- بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي ، فرهنگي و مذهب از گروه درمان انتظار داشته باشد.
۲- بيمار حق دارد محل بستري ، پزشك ، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج را در صورت تمايل بشناسد.
۳- بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص ، درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطلاعات ضروري را شخصا و يا در صورت تمايل از طريق يكي از وابستگان از پزشك معالج در خواست نمايد. به طوري كه در فوريت هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تاخير در ادامه درمان و يا تهديد جاني بيمار گردد.
۴- بيمار حق دارد قبل از معاينات و اجراي درمان اطلاعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهائي درمان مشاركت نمايد.
۵- بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سلامتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود را از خاتمه درمان اعلام ويا به ديگر مراكز درماني مراجعه كند.
۶- بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي نتايج معاينات و مشاوره هاي باليني جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج استعلام صورت گيرد ، اطمينان حاصل نمايد.
۷- بيمار حق دارد از رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد لذا حضور باليني افرادي كه مستقيما در روند درمان شركت ندارند، موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود .
۸- بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت بستري ، انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايند.
۹- بيمار حق دارد با كسب اطلاع كامل از نوع فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان كه بر روند سلامتي و درمان او مؤثرند تمايل و رضايت شخصي خود به مشاركت را اعلام و يا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همكاري خود داري نمايد.
۱۰- بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني، قبلا مهارت گروه معالج ، ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه هاي خدمات در مركز درماني مقصد مطلع گردد.

http://mehrnurse.persianblog.ir/ پرستاري حرفه اي در سايه مهر/

/ 3 نظر / 13 بازدید
نرگس

دوست و همکار عزيز سلام: خبر جالبی بود. ممنونم. من هم آپ کردم. منتظر حضور سبز شما هستم.

نرگس

سلام ...سلام ... سلام و صد تا سلام ديگه به همه دوستان خوبم ...... روزتون مبارك .... محبوبترین دلها نزد پروردگار دل شکسته است، زیرا که بیت خداست....... پرستار طواف کننده بیت پروردگار است. (علامه امیني) ********************************************* همه ما رهين محبت و خدمت پرستاران هستيم. (مقام معظم رهبري) به من سر بزنيد .. خوشحال می شم